Kontakt:

Napíšte nám:

Správne poplatky obce

Správcovia dane môžu vyrubovať miestne dane kedykoľvek v priebehu roka. Obec ako správca dane vyrubí daň platobným výmerom a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.


Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú:

– daň z nehnuteľností (§ 4 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za psa (§ 22 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za užívanie verejného priestranstva (§ 30 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za ubytovanie (§ 37 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za predajné automaty (§ 44 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za nevýherné hracie prístroje (§ 52 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (§ 60 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň za jadrové zariadenie (§ 67 zákona č. 582/2004 Z. z.),
– daň z motorových vozidiel, ktorú môže zaviesť vyšší územný celok (§ 84 zákona č. 582/2004 Z. z.).

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§ 77 zákona č. 582/2004 Z. z.) obec musí zaviesť. 

 

Cenník cintorínskych služieb a poplatkov

 

 

1.     Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 rokov:

a)  hrob                                                      34,00 €

b) obnova po 10 rokoch                            34,00 €

c) hrobka                                                    67,00 €

d) obnova po 10 rokoch                             67,00 €

 

2.     Kopanie hrobu pre uloženie rakvy do zeme, vrátane následného zasypania, prvotné úpravy, odvoz prebytočnej zeminy          

                                                                                              83,00 €                              

3.     Kopanie hrobu pre hrobku vrátane odvozu zeminy (dvojhrobka)                  

                                                                                              100,00 €                            

4.     Výkop hrobu pre dieťa mladšie ako 10 rokov                            

                                                                                              50,00 €                           

5.     Príplatok za výkop hrobu v zamrznutej zemine (v zimnom období)

                                                                                        10,00 €                           

        6.  Zabezpečenie obradnej siene na pohrebný obrad 

                                                                                       10,00 €                        

        7.  Prechodné uloženie zosnulého v chladiacom zariadení za každý aj začatý deň–pre zosnulého s trvalým pobytom v Nový Salaš

                                                                                       7,00 €                        

                      -pre zosnulého s trvalým pobytom mimo obce Nový Salaš

                                                                                       10,00 €                       

8.  Výkop spojený s exhumáciou                         332,00 €                                              

                                                                                                        

Na tomto cenníku cintorínskych služieb a poplatkov sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nový Salaš dňa: 10.3.2017 uznesením č. 1/2017.

 

POPLATKY ostatné


Výpožičky priestorov:                                 domáci:        cudzí:

 

KD –sála do 3 hod.                                       17,00 €             35,00 €

Zasadačka -//-                                                10,00 €              20,00 €

Kuchyňa                                                         7,00 €              20,00 €

     Účtuje sa spotrebovaná elektrická energia.

     

Podmienkou výpožičky je uzatvorenie dohody o prenájme, viď tlačivo v dokumentoch.

KD – sála nad 3 hod.                                   35,00 €             70,00 €

Zasadačka -//-                                             20,00 €             35,00 €

Kuchyňa -//-                                                 10,00 €             25,00 €

        Účtuje sa spotrebovaná el. energia.

 

Upratovanie a umytie použitých priestorov:

 

KD-sála                                                        25,00 €             25,00 €

Zasadačka                                                    10,00 €               15,00 €

Kuchyňa                                                       10,00 €                15,00 €

 

Výpožička nábytku – riadu:

 

Stôl mimo priest. OcU                                   0,20 €              0,50 €

Stolička -//-                                                   0,20 €              0,50 €

Za každý kus riadu                                      0,05 €             0,10 €

 

   Rozbité a chýbajúce riady a nábytok uhradiť v plnej výške podľa platného cenníka (nenahradzovať podobnými).

 

Kopírovacie služby:

                                                            Čiernobiele:             Farebné:

-jednostranné A 4                                          0,10 €              0,20

-obojstranné   A 4                                          0,13 €              0,25

 

Výpožička hasičského rebríka:                      5,00 €  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Novom Salaši schválilo na riadnom zasadnutí OZ dňa  7.2.2014

Cenník za kopírovanie a poštovné, a to v prípade že si občania, alebo iní ľudia vyžiadajú poskytnutie informácií v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.


Cena za kopírovanie bola stanovená vo výške :

Čiernobielo : 1 strana                   1,- Eur

                       obojstranne             2,- Eur

Farebne :        1 strana                  2,- Eur

                       obojstranne             4,- Eur