Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality - už čoskoro nová webová stránka!

Oznámenie o začatí konania

Obec Nový Salaš, 044 17 okr. Košice – okolie

Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice-okolie

 

                          Číslo: 23/2017                                   V Novom Salaši, 8.3.2017

                          Vybavuje: JUDr. Hertnekiová

 

VEC:

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

 

 

     V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o OpaK“ ) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

 

 

Žiadateľ:Juraj Stolár, Gagarinovo námestie 10, Košice

 

 

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks orech kráľovský, ktorý rastie na parcele KN-C č. 9, trvalý trávny porast  v k. ú. Nový Salaš, obce Nový Salaš. Výrub je požadovaný z dôvodu ohrozovania susednej stavby a budúcej výstavby rodinného domu.

 

Žiadosť doručená dňa: 27.2.2017

 

     V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OpaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou ( Hertnekiova.G@zoznam.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                Ing. Andrea Michalková

                                                                                                         starostka

Zoznam aktualít

Prerušenie distribúcie elektri ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Odvolanie ČZNP !
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva !
2.máj 2017
Prerušenie distribúcie elektriny
Zvýšené nebezpečenstvo !
Zápis do 1.ročníka
ZŠ Masarykova
Zápis do 1.ročníka
ZŠ SLANEC
Oznámenie o začatí konania
výrub dreviny
Zvozový kalendár 2017
Sväté omše
Výskyt vtáčej chrípky
Vyplnenie dotazníka pre obyvat ...
Vyplnenie dotazníka pre obyvateľov
Projekt čisté obce
Vyhlásenie mimoriadnej situáci ...
Vyhlásenie mimoriadnej situácie
Nový CP EUROBUS od 11.12.2016
Detský karneval
25.2.2017
Maškarný ples
11.2.2017
Prebytky občanov miest a obcí
Mikuláš 2016
Posedenie s dôchodcami
12.11.2016
Prerušenie distribúcie elektri ...
Prerušenie distribúcie elektriny
Eurobus "!" porada
CAMERY OBSCURY Nový Salaš
29.8.2016
95.výročie založenia DHZ
Časopis Inak obdarení
www.inakobdareni.sk
Detský letný tábor
11.8-20.8.2016
Zberný box na použité
cartridge a tonery
Deň Slanského Mikroregiónu
2.júla 2016
Oslava MDD !
5.6.2016
Pozvanie do karičky
23.júna 2016
Deň hasičov 2016
6.5.2016
1 2 3 4 5 [>]